Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Viện có tên giao dịch quốc tế là: National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (viết tắt là NISTPASS).

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

 – Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 855/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.