Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN;

Thực hiện Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ;

Ngày 27/05/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã ban hành Top game tài xỉu uy tín 2023 số 553/HVKHCN về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022 (Top game tài xỉu uy tín 2023 kèm theo);

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân./.

Download: Top game tài xỉu uy tín 2023 số 553

Nguồn VISTI

 

 

Bài viết liên quan