Văn phòng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp Lãnh đạo Học viện thống nhất quản lý về chương trình, kế hoạch công tác và điều phối các hoạt động chung của Học viện; thực hiện công tác quản lý về hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, pháp chế, thanh tra, thông tin và truyền thông.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

 – Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 857/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.