Văn bản pháp quy

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/02/2019

15/04/2019

Chưa có hiệu lực

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/02/2019

02/04/2019

Chưa có hiệu lực

Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/02/2019

20/03/2019

Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN

Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

15/11/2018

01/06/2019

Chưa có hiệu lực

Nghị định 154/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

09/11/2018

09/11/2018