Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ

Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có chức năng giúp Giám đốc Học viện hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tư vấn, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là: Innovation and Technology Service Center (viết tắt là ITSC).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

– Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 2098/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.