Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là: Management Training (viết tắt là MTI).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

– Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.