Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tiêu đề

Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)

Tác giả:

Võ Hải Quang

Chuyên ngành:

/ Kinh tế – Quản lý

Nguồn phát hành:

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Sơ lược:

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)

Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ                Mã số: 9340412

Nghiên cứu sinh: Võ Hải Quang

Người hướng dẫn:

Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Đình Bình – Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia.

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Hữu Xuyên – Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

  • Thứ nhất, đưa ra cách tiếp cận về đánh giá tác động của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tới phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua đánh giá bằng sự phản hồi, cảm nhận từ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể với tư cách là đối tượng thụ hưởng kết quả của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
  • Thứ hai, đưa ra khung lý thuyết đánh giá tác động của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương gồm 4 yếu tố ảnh hưởng là: Triển khai nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu của chính quyền địa phương; cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu; mức độ cạnh tranh của sản phẩm tạo ra từ các nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu; mức độ sẵn sàng về cơ sở vật chất và con người hỗ trợ cho việc ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu.
  • Thứ ba, đưa ra được 3 nhóm tiêu chí đánh giá tác động của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu. Nhóm tiêu chí: về kinh tế với 6 chỉ tiêu; về xã hội với 6 chỉ tiêu; về môi trường với 4 chỉ tiêu.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

  • Một là, đưa ra mức độ tác động của các nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu của Nghệ An giai đoạn 2005-2015 tới phát triển KTXH của địa phương trên cơ sở kiểm định hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS thông qua số liệu điều tra khảo sát 381 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 21 huyện, thị xã và thành phố Vinh. Kết quả cho thấy, các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu trong giai đoạn 2005-2015 của tỉnh Nghệ An đã tác động tích cực đến kinh tế; xã hội; môi trường, trong đó tác động mạnh nhất tới xã hội và yếu nhất tới môi trường.
  • Hai là, đề xuất 3 giải pháp chính để cải thiện tác động của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu tới phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An tới năm 2025 (Giải pháp cải thiện tác động về kinh tế, giải pháp cải thiện tác động về xã hội; giải pháp cải thiện tác động về môi trường) và một số giải pháp khác (Giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể và giải pháp về tổ chức triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh).

ISBN: Chưa xác định

Toàn văn luận án: (file zip) vohaiquang