Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để được cấp chứng chỉ trước ngày 30/6/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hàng năm, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN.

Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không đảm bảo điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo hình thức tập trung, Học viện đã khẩn trương xây dựng và trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt chủ trương thí điểm tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức từ xa tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Quyết định số 2195/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngay sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Học viện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng từ xa theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III), kịp thời đáp ứng nhu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN.

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ ngày 01/7/2022, các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP sẽ được thay đổi theo quy định mới.

Thực hiện Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Học viện thông báo đến các đối tượng có nhu cầu cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) trước ngày 30/6/2022 để xem xét, đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch tổ chức lớp đã được đăng tải trên website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: guiamollet.com

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia học sau thời gian khai giảng các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã phê duyệt, Học viện sẽ bố trí học tập theo chương trình bồi dưỡng mới được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin chi tiết tại file pdf đính kèm theo./.

Dowload: Công văn số 215

Bài viết liên quan