Top game tài xỉu uy tín 2023 về kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2019 với thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

TT Chương trình bồi dưỡng Thời gian dự kiến theo lớp Địa điểm
1 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (Hạng III) Từ 14/5/2019 đến 24/6/2019 Hà Nội
Từ 21/5/2019 đến  1/7/2019 Hà Nội
Từ 28/5/2019 đến  8/7/2019 TP. HCM
Từ 29/5/2019 đến  9/7/2019 TP. HCM
2 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (Hạng II) Từ 11/6/2019 đến  15/7/2019 Hà Nội
3 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (Hạng I) Từ 13/8/2019 đến  23/9/2019 Hà Nội
4 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (Hạng III) Từ 4/6/2019 đến 8/7/2019 Hà Nội
Từ 9/7/2019 đến 17/7/2019 TP. HCM
5 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (Hạng II) Từ 18/6/2019 đến 22/7/2019 Hà Nội
Từ 25/6/2019 đến  29/7/2019 Hà Nội
Từ 10/7/2019 đến 18/8/2019 TP. HCM
6 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I) Từ 13/8/2019 đến 23/9/2019 Hà Nội

(*) Ghi chú:

  1. Căn cứ công văn của các đơn vị đăng ký tham dự các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ và đăng ký của các cá nhân, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ gửi văn bản triệu tập các học viên tham dự từng khóa học trước ngày khai giảng 02 tuần.
  2. Đối với các lớp học dự kiến tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ căn cứ kế hoạch chung, trao đổi và thống nhất với các đơn vị về thời gian, địa điểm.
  3. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
  • Ban Quản lý Khoa học & Đào tạo, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
  • Địa chỉ số 38 Ngô Quyền Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ 024 39342638
  • Email: [email protected]

 

Nguồn: Visti

Bài viết liên quan