Top game tài xỉu uy tín 2023 kết quả tuyển dụng viên chức

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-HVKHCN ngày 06/7/2023 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, như sau:

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023