Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thí điểm tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức từ xa tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Thực hiện Công văn số 3897/BKHCN-TCCC ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định 89/NĐ-CP của Chính phủ;

Ngày 31/12/2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-HVKHCN Về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022 (Quyết định kèm theo);

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xem xét, đăng ký nhu cầu tham gia các khóa học đúng thành phần, đối tượng (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Download: Quyết định 660/QĐ-HVKHCN ngày 31/12/2021

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo – Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 38264285

Di động: 0902955269 (đ/c Cường), 0942781328 (đ/c Hường)

Email: [email protected], [email protected]

Trân trọng./.

Bài viết liên quan