Top game tài xỉu uy tín 2023 mẫu phôi bằng tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thực hiện quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học và Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) thông báo Mẫu phôi Bằng Tiến sĩ sẽ cấp cho người học được công nhận học vị tiến sĩ./.

Mẫu phôi Bằng Tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

Nguồn: VISTI