Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học

Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học (tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: School of International and Graduate Studies – Viết tắt là VSIG) là tổ chức trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có chức năng giúp Giám đốc Học viện quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học; các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.

 – Thông tin chi tiết:  

Quyết định số 3674/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.