Hướng dẫn đánh giá kết quả nghiên cứu năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2021

Trên cơ sở công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; căn cứ Công văn số 684/BKHCN-KHTC ngày 13/03/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023…, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2021 như sau:

3_23.3.2020_CV 129 - HVKHCN

 

3_23.3.2020_CV 129 - HVKHCN_ĐX

 

3_23.3.2020_CV 129 - HVKHCN_KQ

 

Download phụ lục tại đây:

PL3 PL1-TK PL2 – PĐXNV_cấp CƠ SỞ PL 2-PĐX_QG PL 2- PĐXNV_cấp Bộ

Nguồn VISTI

 

 

 

Bài viết liên quan