Chức năng nhiệm vụ

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tư vấn, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ.

 – Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.