Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com Tue, 21 Nov 2023 08:45:57 +0000 vi hourly 1 //wordpress.org/?v=4.8.3 //guiamollet.com/wp-content/uploads/2019/03/favicon-75x75.png Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com 32 32 Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-cong-khai-mau-phoi-bang-tien-si-cua-hoc-vien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao/ Fri, 10 Nov 2023 08:15:43 +0000 //guiamollet.com/?p=4626 Thực hiện quy định tại Ngh?định s?99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính ph?quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s?điều của Luật sửa đổi, b?sung một s?điều của Luật Giáo dục đại học, Thông tư s?27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của B?Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và ph?lục văn bằng giáo dục đại học và Thông tư s?21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của B?Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy ch?quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ s? bằng tốt nghiệp trung học ph?thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng ch?của h?thống giáo dục quốc dân, Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo (VISTI) thông báo Mẫu phôi Bằng Tiến sĩ s?cấp cho người học được công nhận học v?tiến sĩ./.

Mẫu phôi Bằng Tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo

 

Nguồn: VISTI

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-cua-hoc-vien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-dot-2/ Thu, 19 Oct 2023 02:34:21 +0000 //guiamollet.com/?p=4601 Thông tin chi tiết v?tuyển dụng viên chức của Học viện Khoa học, Công gh?và Đổi mới sáng tạo (đợt 2):

Download: Mẫu Phiếu Đăng ký d?tuyển

Nguồn VISTI

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-du-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2023/ Thu, 12 Oct 2023 11:24:39 +0000 //guiamollet.com/?p=4597 Căn c?vào tình hình thực t?việc tiếp nhận h?sơ d?tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 và đ?tạo thuận lợi cho người d?tuyển có đ?thời gian chuẩn b?h?sơ và b?sung các giấy t?cần thiết, Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận h?sơ d?tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023 (Thông báo xin gửi kèm theo)

File đính kèm

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/khai-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao/ Thu, 12 Oct 2023 03:06:45 +0000 //guiamollet.com/?p=4615 Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước v?khoa học, công ngh?và đổi mới sáng tạo

 

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã t?chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước v?khoa học, công ngh?và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cho đội ngũ công chức, viên chức hành chính của các đơn v?trực thuộc B?Khoa học và Công ngh? Đây là khóa th?02 được t?chức trong năm 2023 theo k?hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Tham d?khai giảng lớp bồi dưỡng có PGS.TS. Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo và 35 công chức, viên chức thuộc 12 đơn v?thuộc B?Khoa học và Công ngh?gồm: V?phát triển KH&CN địa phương; Cục S?hữu trí tu? Cục An toàn bức x?và hạt nhân; Cục Phát triển th?trường và doanh nghiệp KH&CN; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Cục Năng lượng nguyên t? Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Viện Ứng dụng công ngh? Qu?Phát triển KH&CN Quốc gia; Học viện KH,CN&ĐMST; Viện Khoa học, k?thuật và hạt nhân;?/p>

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của quản lý nhà nước v?KH,CN&ĐMST góp phần nâng cao nâng lực quản lý cho cán b? công chức, viên chức thuộc B?Khoa học và Công ngh? Trong thời gian 05 ngày làm việc t?ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, các học viên s?được các giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo trực tiếp tại các đơn v?trực thuộc B?KH&CN trình bày, trao đổi 06 chuyên đ?gồm:

  • Những vấn đ?cơ bản của quản lý nhà nước v?KH,CN&ĐMST;
  • Quản lý hoạt động KH&CN;
  • Phát triển tiềm lực KH&CN;
  • Quản lý nhà nước v?Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Quản lý nhà nước v?S?hữu trí tu?
  • Quản lý nhà nước v?Năng lượng nguyên t?và an toàn bức x? hạt nhân.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá cao v?kết cấu của chương trình, các nội dung phong phú, cập nhật, b?ích phục v?cho việc thực hiện nhiệm v?chuyên môn của cá nhân tại đơn v?đang công tác.

Cuối chương trình bồi dưỡng, các học viên s?viết bài thu hoạch cuối khoá nhằm đánh giá những kiến thức, k?năng thu nhận được khi tham gia chương trình bồi dưỡng./.

Một s?hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:

Quang cảnh L?khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Quang cảnh L?Khai giảng lớp bồi dưỡng

PGS. TS. Trần Văn Nghĩa phát biểu tại L?khai giảng lớp bồi dưỡng

Nguồn: Visti

]]> Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2023/ Thu, 21 Sep 2023 03:21:14 +0000 //guiamollet.com/?p=4595 Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo thông báo tuyển sinh đào tạo trình đ?Tiến sĩ năm 2023 ngành Quản lý khoa học và công ngh?với các nội dung chi tiết tại file PDF đính kèm theo.

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc/ Thu, 06 Jul 2023 09:26:14 +0000 //guiamollet.com/?p=4588 Căn c?Quyết định s?185/QĐ-HVKHCN ngày 06/7/2023 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo v?việc công nhận kết qu?tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo, như sau:

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023
]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-huong-dan-cung-cap-du-lieu-xay-dung-chi-so-pii-nam-2023/ Thu, 29 Jun 2023 02:09:08 +0000 //guiamollet.com/?p=4582
Đ?phục v?tính toán Ch?s?Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023, các địa phương cần gửi d?liệu và tài liệu minh chứng cho B?Khoa học và Công ngh?thông qua Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) và nhập d?liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập d?liệu trực tuyến trước ngày 31/7/2023.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo Hướng dẫn cung cấp d?liệu và h?sơ minh chứng phục v?tính toán ch?s?PII năm 2023 do B?KH&CN t?chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến ngày 22/6/2023. Th?trưởng B?KH&CN Nguyễn Hoàng Giang tham d?và ch?trì hội thảo.

Tham d?hội thảo có ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện KH,CN&ĐMST, đại diện S?KH&CN và nhiều s? ban ngành liên quan của các địa phương trên c?nước.

Th?trưởng B?KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Th?trưởng B?KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết, thực hiện phân công của Chính ph?tại Ngh?quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022, B?KH&CN đã tích cực phối hợp với T?chức S?hữu trí tu?th?giới (WIPO) và các cơ quan liên quan xây dựng B?ch?s?PII và đã t?chức triển khai th?nghiệm tại 20 tỉnh, thành ph??6 vùng kinh t? có mức thu nhập, cơ cấu kinh t?khác nhau đại diện cho 63 tỉnh, thành ph?trên toàn quốc. Trên cơ s?kết qu?th?nghiệm năm 2022, tại Ngh?quyết s?10/NQ-CP ngày 03/02/2023, Chính ph?đã giao B?KH&CN “chính thức triển khai b?ch?số?/em>đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc t?năm 2023?/em>.

Việc Chính ph?giao nhiệm v?triển khai B?ch?s?PII trên phạm vi toàn quốc t?năm 2023 có ý nghĩa quan trọng không ch?với B?KH&CN, các S?KH&CN mà còn với c?các cơ quan, t?chức khác, qua đó tăng cường vai trò và đóng góp quan trọng của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh t?– xã hội tại các địa phương, Th?trưởng nhấn mạnh.

Các S?KH&CN tham gia hội thảo tại các điểm cầu.

Cũng theo Th?trưởng, B?ch?s?PII th?nghiệm thành công năm 2022 tại 20 tỉnh, thành ph?cho thấy có một s?khó khăn, vướng mắc ban đầu, nhưng sau đó hầu hết các S?KH&CN tham gia đều thu thập, cung cấp được các thông tin theo yêu cầu đ?phục v?đánh giá, xếp hạng. Đặc biệt, có S?KH&CN đã kịp thời s?dụng kết qu?đánh giá năm 2022 đ?tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo địa phương v?các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh t?– xã hội dựa trên KH,CN&ĐMST được lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Lãnh đạo B?KH&CN, Th?trưởng Nguyễn Hoàng Giang đ?ngh?Học viện KH,CN&ĐMST, các đơn v?thuộc B? đặc biệt là các S?KH&CN với vai trò là đơn v?đầu mối ?địa phương cần ch?động, tích cực phối hợp hiệu qu?đ?hoàn thành tốt nhiệm v?Chính ph?phân công.

Tại hội thảo, đại diện Học viện KH,CN&ĐMST đã trình bày, giới thiệu với các tỉnh, thành ph?v?B?ch?s?PII, các ch?s?do địa phương trực tiếp cung cấp d?liệu kèm theo tài liệu minh chứng.

Nhấn mạnh việc xây dựng B?ch?s?PII là tất yếu với các địa phương, ông Hoàng Minh – Giám đốc Học viện KH,CN&ĐMST cho rằng, chúng ta đang chuyển đổi t?phát triển kinh t?– xã hội dựa vào tài nguyên, lao động giá r?sang phát triển dựa trên KH,CN&ĐMST, tuy nhiên mỗi địa phương có mục đích, điều kiện, định hướng phát triển khác nhau. Do đó, mô hình phát triển kinh t?– xã hội dựa trên KH,CN&ĐMST của mỗi địa phương s?khác nhau, đòi hỏi phải có b?ch?s?mô t?được mô hình phát triển kinh t?– xã hội của địa phương dựa trên KH,CN&ĐMST với những ch?tiêu, ch?s?c?th?

Ông Hoàng Minh – Giám đốc Học viện KHCN&ĐMST phát biểu tại Hội thảo.

“?nghĩa lớn nhất của việc xây dựng b?ch?s?PII là biết được hiện trạng phát triển, căn c?và bằng chứng v?điểm mạnh, điểm yếu, v?các yếu t?tiềm năng và các điều kiện cần thiết đ?thúc đẩy phát triển kinh t?– xã hội dựa trên KHCN&ĐMST của từng địa phương, giúp các nhà hoạch định chính sách, các cấp lãnh đạo của địa phương có cơ s?khoa học và thực tiễn đ?xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển kinh t?– xã hội của địa phương dựa trên KHCN&ĐMST? ông Hoàng Minh cho biết.

B?ch?s?ĐMST cấp địa phương năm 2023 có 51 ch?s? chia làm 7 tr?cột theo nguyên lý của b?ch?s?Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Trong 51 ch?s? có 13 ch?s?do địa phương cung cấp d?liệu, d?liệu cho các ch?s?còn lại s?được lấy t?cơ quan thống kê, cơ quan quản lí nhà nước ?Trung ương và một s?b?ch?s?đã có khác.

Ngày 02/6/2023, B?trưởng B?KH&CN đã có công văn s?1652/BKHCN-HVKHCN gửi UBND các tỉnh/thành ph?trực thuộc Trung ương v?việc phối hợp triển khai b?ch?s?PII t?năm 2023, trong đó đ?ngh?UBND các tỉnh, thành ph?quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giao nhiệm v?cho S?KH&CN làm đơn v?đầu mối phối hợp với B?KH&CN và các cơ quan, t?chức, cá nhân liên quan thu thập các d?liệu, tài liệu minh chứng của địa phương; đồng thời giao nhiệm v?cho các s? ban, ngành và các cơ quan, đơn v? cá nhân liên quan trên địa bàn phối hợp, cung cấp thông tin, s?liệu theo yêu cầu của S?KH&CN đ?phục v?tính toán ch?s?PII hằng năm.

Tại hội thảo, một s?địa phương tham gia th?nghiệm b?ch?s?PII năm 2022 đã trao đổi, chia s?kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Lãnh đạo và cán b?đầu mối xây dựng ch?s?PII của Học viện KHCN&ĐMST đã giải đáp, cung cấp thông tin liên quan đến nhiều vấn đ?do các địa phương đặt ra liên quan đến việc duy trì một đầu mối tổng hợp thông tin của địa phương; khó xác nhận s?liệu của một s?ch?s? cơ ch?tài chính cho đối tượng cung cấp thông tin; tập huấn cho các S?KH&CN…

Quy trình cung cấp d?liệu và h?sơ minh chứng phục v?tính toán Ch?s?PII năm 2023

Bước 1: Các địa phương tham gia tập huấn.

Bước 2: S?KH&CN phối hợp với các s? ban ngành thu thập và cung cấp d?liệu.

Bước 3: Các s? ban, ngành rà soát các báo cáo, nguồn d?liệu, tổng hợp d?liệu theo yêu cầu và gửi S?KH&CN kèm tài liệu minh chứng (bản cứng kèm theo công văn và bản mềm).

Bước 4: S?KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu d?liệu và tài liệu minh chứng do các s? ban, ngành cung cấp và đ?ngh?các s? ban, ngành xác nhận, làm rõ nếu phát hiện d?liệu và tài liệu minh chứng có sai khác, chưa đầy đ?hoặc không hợp lý.

Bước 5: S?KH&CN gửi d?liệu và tài liệu minh chứng cho B?KH&CN thông qua Học viện KH,CN&ĐMST (bản cứng kèm theo công văn) và nhập d?liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập d?liệu trực tuyến trước ngày 31/7 hàng năm; gửi d?liệu và tài liệu minh chứng v?UBND tỉnh, thành ph?đ?xem xét, cho ý kiến (nếu cần) và thông báo cho B?KH&CN các ý kiến của UBND tỉnh, thành ph?(nếu có).

Bước 6: B?KH&CN tiếp nhận d?liệu do S?KH&CN cung cấp (bản cứng và trực tuyến) và thông báo tình hình tiếp nhận d?liệu cho s?KH&CN.

Bước 7: B?KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu d?liệu và tài liệu minh chứng.

Bước 8: B?KH&CN thông báo cho Cơ quan đầu mối của địa phương (S?KH&CN) đ?tiếp tục làm rõ thông tin (nếu cần).

Bước 9: S?KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu d?liệu và tài liệu minh chứng do các s? ban, ngành đã cung cấp; đ?ngh?các s? ban, ngành xác nhận, làm rõ, sau đó gửi công văn xác nhận, làm rõ d?liệu kèm tài liệu minh chứng; gửi d?liệu và tài liệu minh chứng liên quan v?UBND tỉnh, thành ph?đ?xem xét, cho ý kiến (nếu cần) và thông báo cho B?KH&CN các ý kiến của UBND tỉnh, thành ph?(nếu có).

Bước 10: B?KH&CN xác nhận d?liệu do S?KH&CN đã xác minh, kiểm tra; tập hợp d?liệu phục v?tính toán. Trường hợp d?liệu và tài liệu minh chứng vẫn còn sai khác, chưa đầy đ? bất hợp lý thì quay lại Bước 8.

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-tieu-chuan-tham-gia-vong-2-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/ Fri, 09 Jun 2023 08:18:41 +0000 //guiamollet.com/?p=4578 Căn c?Quyết định s?118/QĐ-HĐTDVC ngày 06/6/2023 của Ch?tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo v?việc phê duyệt kết qu?vòng 1, k?tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo; Hội đồng tuyển dụng viên chức của Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo thông báo danh sách các thí sinh có đ?điều kiện tham d?vòng 2, như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023

 

 

]]>
Học viện Khoa học, Công ngh?và đổi mới sáng tạo //guiamollet.com/thong-bao-to-chuc-hop-hoi-dong-danh-gia-va-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-hoc-vien-cua-nghien-cuu-sinh-vo-hai-quang/ Tue, 06 Jun 2023 02:41:00 +0000 //guiamollet.com/?p=4575 Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo t?chức họp Hội đồng đánh giá và bảo v?luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tên đ?tài luận án: Đánh giá tác động của các nhiệm v?khoa học và công ngh?cấp tỉnh đối với s?phát triển kinh t?xã hội  của địa phương (Nghiên cứu trường hợp c?th?của Ngh?An)

Ngành: Quản lý Khoa học và Công ngh?/p>

Mã s? 9340412

Thời gian: 09h30 th?Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo

Địa ch? S?38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến d?

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công ngh?và Đổi mới sáng tạo

]]>