Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTDVC ngày 06/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phê duyệt kết quả vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Hội đồng tuyển dụng viên chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo danh sách các thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2, như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023