Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) và Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng chuyên ngành KH&CN theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo đăng ký nhu cầu tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022. Thông tin chi tiết tại files đính kèm.

Download: Công văn số 58

Danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng

Nguồn VISTI

 

Bài viết liên quan