Sổ tay hướng dẫn – Nhóm chỉ số CN&ĐMST trong bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất 2018

Chủ đề bài viết: Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xây dựng  Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng […]