Ban Quản lý Khoa học và đào tạo

Ban Quản lý Khoa học và đào tạo là tổ chức trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp Giám đốc Học viện thống nhất quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế của Học viện; biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tạp chí, giáo trình, tài liệu giảng dạy của Học viện.

– Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 859/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khoa học và đào tạo trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.