Ban Kế hoạch – Tài chính

Ban Kế hoạch – Tài chính là tổ chức trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp Giám đốc Học viện thống nhất quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính, kế toán, tài sản và đầu tư, xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện.

– Thông tin chi tiết:   

Quyết định số 858/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.